POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wynika z nawiązania współpracy pomiędzy nami tj. FUH Adam Kubica z siedzibą: ul. Za Browarem 1, 34-325 Łodygowice NIP 5532344932 a Wami Kochani Goście tj. Klient - osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.

2. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku ze składaniem przez Ciebie zamówień telefonicznie, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania, skargi i sugestie. Znajdziesz tu także informację o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest: FUH Adam Kubica z siedzibą: ul. Za Browarem 1, 34-325 Łodygowice NIP 5532344932 Nasze dane kontaktowe: ul. Za Browarem 1, 34-325 Łodygowice, biuro@z-przytupem.pl, tel. 792 00 68 96.

4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem: biuro@z-przytupem.pl tel. 792 00 68 96 lub listownie FUH Adam Kubica ul. Za Browarem 1, 34-325 Łodygowice.

5. Które dane są przetwarzane i jak je gromadzimy oraz w jakim celu.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania / dostarczenie usługi / produktu, podjęcia działań na Twoje żądanie( art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). W celu realizacji Twojego zamówienia będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania / dostarczenie usługi / produktu, podjęcia działań na Twoje żądanie( art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np.przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), będziemy przetwarzali Twoje dane z zamówienia, z konta użytkownika (jeśli je posiadasz) naszego systemu. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni-dotyczy osób korzystających z naszych usług. Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil klienta(profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy składaniu zamówienia. Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego, tj.informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej , a także obsługujących płatności za Twoje zamówienia, będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu klienta; Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania Ci przez nas informacji o produktach, nowościach i promocjach naszych oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących płatności za zamówienia, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb(profilowanie) oraz marketing bezpośredni produktów i usług naszych oraz naszych partnerów biznesowych, o których mowa powyżej(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W celu obsługi Twojego zapytania, skarg lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu, skardze lub sugestii;

W celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić;

6. Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały

7. Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj.dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, Będziemy także przekazywać Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji Twojej płatności za zamówienie.

8. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

9. Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane:

Dla celów realizacji Twojego zamówienia.

Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych)-przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).

Dane związane z profilowaniem będziemy przechowywać do momentu cofnięcia Twojej zgody.

10. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych:Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.

Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing)z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem. Przysługują Ci ponadto następujące prawa:

Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:

-kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;

-przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń;

wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację -w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.

Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu; zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych; przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Aby skorzystać z powyższych praw możesz skontaktować się z administratorem - dane kontaktowe podane powyżej.

Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

11. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu zamówienia posiłku czy skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie jest konieczne. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli utworzyć i prowadzić Twojego konta użytkownika, zrealizować Twojego zamówienia lub obsłużyć Twojego zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego

12. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.